Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Τέλη κυκλοφορίας. Αναστολή εκτέλεσης


Στην προκειμένη περίπτωση, κατά την έννοια του άρθρου 202 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, για την αποδοχή της αίτησης αναστολής εκτέλεσης, λόγω πρόδηλης βασιμότητας της ασκηθείσης ανακοπής, πληρείται η  προϋπόθεση της έλλειψης αμφιβολιών ως προς το παραδεκτό της ανακοπής (πρβλ. ΕΑΣτΕ 255/2010, σκέψη 5, 2017/2009, σκέψη 5, 674/2009, σκέψη 6, 992/2008, σκέψη 5 κ.α.). Τούτο διότι, δεν εγείρονται εν όψει των ανωτέρω, αμφιβολίες, ως προς το παραδεκτό της ανακοπής. Για το λόγο προεχόντως αυτόν, τα προβαλλόμενα από εμένα, περί προδήλου βασιμότητας της ασκηθείσας ανακοπής, μπορούν κατά τα προεκτεθέντα να δικαιολογήσουν την αποδοχή της κρινόμενης αίτησης αναστολής (πρβλ. ΕΑΣτΕ 116/2013, σκέψη 5, 255/2010, σκέψεις 4 και 5, 2017/2009, σκέψη 5, 674/2009, σκέψη 6, 992/2008, σκέψη 5, 904/2008, σκέψη 4, 294/2008 σκέψη 4 κ.α.). Σε κάθε δε περίπτωση, οι προβαλλόμενοι με την ανακοπή ισχυρισμοί, παρίστανται προδήλως βάσιμοι, ενόψει των γεννώμενων ζητημάτων ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του Συντάγματος, του διεθνούς δικαίου και των διατάξεων που διέπουν την επίδικη περίπτωση, τα οποία δεν απαιτούν ενδελεχή έρευνα.

Ειδικότερα, προκύπτει δίχως να απαιτείται ενδελεχής έρευνα ότι, τα τέλη κυκλοφορίας και τυχόν πρόστιμα, τα οποία σύμφωνα με την υπ’ αιθμ. 1 παρ. 3 της περ. 2 της υποπαραγράφου Ε7 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – (…) »αποτελούν φορολογική απαίτηση του Δημοσίου ή αυτοτελή χρηματική κύρωση για παράβαση φορολογικής νομοθεσίας, ή άλλο συναφές με φόρο δικαίωμα του Δημοσίου και συνεπώς εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν 2717/1999 (Κ.Δ.Δ), και όχι στην παρ. 1 του άρθρου αυτού σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξεως (πρβλ. ΔΕφΑ 484/2012, ΣτΕ 3530/2009, 933/2009 ΣΤΕ, ΕΣ Ι Τμ. 574/2008, 1791/2007,1406, 994/2006, ΣτΕ 1620/2005, 2282/2000, βλ. ΣΕ 2281/00 Ολ. ΣΕ 1572, 1620/05, 3529/04, 3947/2005 , 933/2009 ΣΤΕ, 933/2009 ΣΤΕ).

Ακολούθως, προκύπτει δίχως να απαιτείται ενδελεχής έρευνα ότι, στην προκείμενη περίπτωση για τα θέματα που άπτονται των ελάχιστων προδιαγραφών των ηλεκτρονικών εγγράφων (άρθρ. 12), των τεχνικών θεμάτων και των διαδικασιών για το κύρος και την αποδεικτική ισχύ των εν λόγω εγγράφων (άρθρ. 13), των όρων ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται για τη διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ. (άρθρο 22), των προδιαγραφών και των προτύπων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος γνωστοποίησης (άρθρο 25) κλπ, οι εν λόγω κανονιστικές πράξεις, μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί, στο σύνολο τους και συνεπώς, η παράλειψη της Διοίκησης να εκδώσει την προβλεπόμενη κανονιστική πράξη (προεδρικό διάταγμα, υπουργική απόφαση) για τη ρύθμιση των λεπτομερειών εφαρμογής συγκεκριμένης νομοθετικής διάταξης, συνεπάγεται, κατά κανόνα, την αδυναμία εφαρμογής της τελευταίας, η οποία, κατά το σημείο αυτό, παραμένει ανενεργή (βλ. ΑΠ 1511/10).
Επίσης, από την Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αριθ. 443/2012, σχετικά με την νομιμότητα κοινοποίησης πράξεων με τις οποίες καταλογίζονται φόροι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκύπτει δίχως να απαιτείται ενδελεχής έρευνα ότι, θα ήταν επιτρεπτή η έναρξη δικονομικών (ή διοικητικών) προθεσμιών προσβολής των ηλεκτρονικώς κοινοποιούμενων διοικητικών εγγράφων, εφόσον τηρηθούν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και διαδικασίες, εν πάση όμως περιπτώσει, η αδυναμία έγχαρτης απόδειξης της παραλαβής των εν λόγω εγγράφων από τον διοικούμενο και της πρόσβασής του σε αυτά, καθιστά, κατ' αποτέλεσμα, απρόθεσμη την ως άνω προσβολή.

Τέλος, προκύπτει δίχως να απαιτείται ενδελεχής έρευνα ότι, τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, έχουν χαρακτήρα ανταποδοτικών τελών, δεν είναι φόροι, και επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων για τη χρησιμοποίηση από τους τελευταίους του οδικού δικτύου της χώρας και την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων για τη συγκάλυψη των δαπανών συντήρησης του δικτύου τούτου. Επομένως, τα εν λόγω τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη, ανεξάρτητα από το αν το όχημα κυκλοφορεί ή έχει τεθεί συνεπεία μηχανικής βλάβης ή τροχαίου ατυχήματος σε αχρησία, εκτός αν στην τελευταία αυτή περίπτωση έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας (ΕφΑΘ 1520/71, την 1712/1989 ΕΦ ΑΘ και  την 428/2005 του ΑΠ).


Δεδομένου επίσης ότι, το ελληνικό δημόσιο δεν είναι αξιόχρεο και άρα δεν μπορεί να εγγυηθεί την επιστροφή οποιουδήποτε ποσού βεβαιώθηκε ταμειακώς για το οποίο η αίτηση αναστολής απερρίφθη, το Δικαστήριο εκτιμώντας τα δεδομένα της κρινόμενης υπόθεσης, ιδίως δε την περιουσία και τα εισοδήματα του αιτούντος  όπως αυτά αναλύονται και προκύπτουν από τα προσκομισθέντα στοιχεία, σε συνδυασμό με το ύψος των ποσών που βεβαιωθήκαν παρανόμως, αποδεικνύεται ότι η βλάβη που θα προκληθεί σε αυτόν, από την επαπειλούμενη λήψη κάποιου από τα αναφερόμενα στο άρθρο 202 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας μέτρα, σε σχέση ιδίως με το εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας επί του ακινήτου στο οποίο κατοικεί, καθώς και σε βάρος της κινητής περιουσίας του (αποταμιεύσεων κλπ), παρίσταται ανεπανόρθωτη.

Η αίτηση αναστολής δημοσιεύεται εδώ. Απευθείας download από εδώ.

Η ανακοπή δημοσιεύεται εδώ. Απευθείας download από εδώ. Τα σχετικά έγγραφα εδώ.

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

ΚΑΤΕΡΙΝΗ : ΕΠΤΑ ΜΗΝΕΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ "ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε."


   Σε επτά μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε σήμερα από τα δικαστήρια της Κατερίνης ο εκπρόσωπος της εταιρίας αυτοκινητόδρομος ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ κ. Νασούλης. Την ενοχή του εκπροσώπου της εταιρίας είχε πρoτείνει στην αγόρευση του και ο εισαγγελέας της έδρας στο τριμελές πλημμελειοδικείο Κατερίνης, όπου διεξήχθη σήμερα η δίκη με κατηγορούμενη την εταιρία αυτοκινητόδρομος ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. και η οποία είχε αναβληθεί μέχρι τώρα τρεις φορές. Η κατηγορία αφορούσε : 
"Διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών με ενδεχόμενο δόλο από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο".
Η δίωξη ξεκίνησε αυτεπάγγελτα εκ μέρους της...  


  "ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ" στις 14-4-2010 με πρώτη ημερομηνία δικάσιμου την 11-1-2011 για αδικήματα που έχουν γίνει από τον Νοέμβριο του 2008 έως την 5 Φεβρουαρίου 2009.
   Ως μάρτυρες κατηγορίας κατέθεσαν ο πρώην πρόεδρος του ΚΤΕΛ Κατερίνης κ. Τροτσκίδης, ο πρώην πρόεδρος διεθνομεταφορέων Πιερίας κ. Αλχαζίδης και ο πρώην πρόεδρος Ραδιοταξί Κατερίνης κ. Χατζησαββίδης. 

Λεφτά υπάρχουν για τους εργολάβους

Αυτό με τα διόδια, όπου η διαδρομή Αθήνα - Θεσσαλονίκη αυξήθηκε κατά έξι ολόκληρα ευρώ, έρχεται σαν το επιστέγασμα της πλήρους αναλγησίας απέναντι στον πολίτη, στην αξιοπρέπειά του, στο στοιχειώδες δικαίωμά του να μετακινείται ασφαλώς, άνετα και φτηνά. Μερικές φορές το κράτος μοιάζει σαν να ενδιαφέρεται αποκλειστικά για δυο - τρεις εργολάβους και αυτό είναι όλο! Οι υπόλοιποι πολίτες αυτού του απαράδεκτου κράτους αναπνέουν, εργάζονται και φροντίζουν για τα κέρδη των εργολάβων. Δεκαετίες τώρα οι οδηγοί με κίνδυνο της ζωής τους σε ένα οδικό δίκτυο τριτοκοσμικό πληρώνουν και ξαναπληρώνουν μια ολόκληρη ζωή με την προσδοκία ενός οδικού δικτύου που να ανταποκρίνεται στοιχειωδώς στις σύγχρονες οδικές απαιτήσεις. Χιλιόμετρο το χιλιόμετρο και με το σταγονόμετρο, αφού πρώτα έχουν δαπανηθεί τεράστια ποσά, παραδίδεται σε βιβλικούς ρυθμούς η εθνική οδός, αντιστρόφως με τα ιλιγγιώδη ποσά που προκαταβάλλονται.
Από τη μεριά τους οι εργολάβοι, δίχως να έχουν παραδώσει στην κυκλοφορία ούτε ένα μέτρο δρόμου, έχουν εισπράξει από τα διόδια 1,37 δισ. την τελευταία πενταετία και επιπλέον 520 εκατομμύρια ευρώ από αποζημιώσεις. Λεφτά υπάρχουν για τους εργολάβους! 


TO ΠΟΝΤΙΚΙ

Άρχισε ο δικαστικός μας αγώνας με την πρώτη κατάθεση ανακοπών

Από Αλκαιος Ιωαννης, Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014 στις 10:34 μ.μ.


Μετά από οργανωμένη δράση της ομάδας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, η οποία κατά τα δύο τελευταία έτη αρνείται να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας λόγω του  ύψους τους που υπερβαίνει τη φοροδοτική μας ικανότητα, λόγω του ότι δεν ανταποδίδονται πλέον στους δρόμους και λόγω αντισυνταγματικότητας του τρόπου υπολογισμού τους,

Καταθέσαμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη και στο Μεσολόγγι τις πρώτες ανακοπές κατά των ειδοποιήσεων βεβαίωσης τελών κυκλοφορίας και φόρου πολυτελούς διαβίωσης (για οχήματα άνω των 2000 κ.ε.) Με παράλληλη αίτηση αναστολής και προσωρινής διαταγής, θα έχουμε μια πρώτη απόφαση σύντομα, επί της οποίας θα θεμελιωθούν οι επόμενες κινήσεις μας. Στόχος μας είναι να δημιουργηθεί για την ομάδα μας ένα θετικό δεδικασμένο, ενώ παράλληλα ερευνούμε με νομικούς τον τρόπο με τον οποίον θα μπορέσουμε να καταθέσουμε ομαδικές προσφυγές και ανακοπές μέσω ΙΝΚΑ, ώστε το αποτέλεσμα της απόφασης να ισχύει για όλους τους πολίτες της χώρας. Είναι μια δύσκολη νομικά κίνηση που χρειάζεται υπομονή, επιμονή και διερεύνηση, ώστε να έχουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Με τις ανακοπές που καταθέσαμε, ζητούμε την ακύρωση των βεβαιώσεων οφειλής που άρχισε να αποστέλλει η εφορία, διότι ο τρόπος καταλογισμού και κοινοποίησης μέσω ίντερνετ των τελών και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης είναι άκυρος. Παράλληλα, με σώρευση προσφυγής, ζητήσαμε να αναγνωριστεί ότι τα τέλη κυκλοφορίας είναι ανταποδοτικά και ότι πρέπει να επενδύονται στη συντήρηση των δρόμων. Επειδή όμως επιβάλλονται πλέον ως φόρος, είναι άκυρος ο τρόπος καταλογισμού τους, άρα και  η βεβαίωση της οφειλής, όσων αδυνατούν (οικονομικά και συνειδησιακά) να τα πληρώσουν.
Την ΑΝΑΚΟΠΗ την έγραψε μετά από συνεργασία μας, αφιλοκερδώς για την ομάδα μας ο δικηγόρος Θανάσης Αλαμπάσης, και όποιος επιθυμεί να την καταθέσει σε διοικητικό πρωτοδικείο, μπορεί να την κατεβάσει από το blog του και να την προσαρμόσει στα ατομικά του δεδομένα. 

Πρόκειται για ένα πολύ καλά στοιχειοθετημένο δικόγραφο 100 σελίδων, που φανερώνει βαθειά γνώση της νομικής επιστήμης.

Με την κατάθεση των ανακοπών, αρχίζουμε μία επίθεση κατά της μνημονιακής κυβέρνησης, η οποία σύντομα θα γίνει πολύπλευρη αγκαλιάζοντας και άλλα φλέγοντα θέματα, όπως τα διόδια τέλη, οι φόροι οι επιβαλλόμενοι δια των λογαριασμών της ΔΕΗ, τα χαράτσια, οι εισφορές του ΟΑΕΕ κλπ. Ο αγώνας μας θα πρέπει παράλληλα να είναι πολιτικός και μαζικός, ώστε να δοθεί μία ικανοποιητική πολιτική λύση.

Με την ομάδα μας μπορείτε να επικοινωνήσετε στην παρακάτω διεύθυνση:https://www.facebook.com/groups/miantapodotikotitatelonkukloforias

Σε περίπτωση δημοσίευσης σε άλλη ομάδα, θα πρέπει ως σχόλιο να συμπληρωθεί ότι: 
Από το παρακάτω blog του Θανάση Αλαμπάση, μπορείτε να κατεβάσετε την ΑΝΑΚΟΠΗ

http://alampasis.blogspot.gr/2014/02/blog-post_21.html

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Δικαστική απόφαση σταθμός

Επαγγελματία οδηγό, ένα από τα χιλιάδες θύματα της ασφαλιστικής εταιρείας - μαϊμού «General Commodities Trade», δικαίωσε με μία απόφαση - σταθμό το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, όπως αποκαλύπτει σήμερα το zougla.gr.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Ο οδηγός, ιδιοκτήτης ταξί, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν ασφαλισμένος στην «General Commodities Trade». Πρακτικά, δηλαδή, δεν διέθετε ασφαλιστική κάλυψη, αφού, όπως είχε αποκαλύψει το zougla.gr η General Commodities εξέδιδε πλαστά ασφαλιστήρια. Έτσι, αφαιρέθηκαν από το ταξί για δύο χρόνια η άδεια κυκλοφορίας, όπως και οι δύο κρατικές πινακίδες του οχήματος.

Ουσιαστικά, ο αυτοκινητιστής καταστρεφόταν επαγγελματικά, καθώς θα παρέμενε εκτός επαγγέλματος για την επόμενη διετία. Και αυτό εν αγνοία του, μιας και δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει ότι η συγκεκριμένη ασφαλιστική ήταν «φάντασμα».

Πώς δικαιώθηκε

Ο οδηγός ταξί προσέφυγε στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη, καθόσον θα απωλέσει τα εισοδήματά του που προέρχονται από την εκμετάλλευση του ταξί, με αποτέλεσμα να περιέλθει σε πλήρη αδυναμία τακτοποίησης των αυξημένων οικονομικών του υποχρεώσεων σε ασφαλιστικά ταμεία, εφορία και τράπεζες (από επαγγελματικό και προσωπικό δανεισμό), αλλά και να εξασφαλίσει το βιοπορισμό του ίδιο και της οικογενείας του.

Για το λόγο αυτό ο αυτοκινητιστής προσκόμισε στο δικαστήριο αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων των ετών 2009 -2013, αλλά και αντίγραφα των δανείων.

Έτσι, το δικαστήριο αποφάσισε ότι πρέπει να επιστραφούν οι πινακίδες κυκλοφορίας στο θύμα της «General Commodities», κρίνοντας ότι η ακινητοποίηση του ταξί θα του προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη.

«Η συγκεκριμένη απόφαση θα λειτουργήσει ως πιλότος για αντίστοιχες υποθέσεις ασφαλισμένων σε ασφαλιστικές εταιρείες μαϊμού» αναφέρει στο zougla.gr ο Νίκος Σιαμάκης, δικηγόρος του αυτοκινητιστή. 

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Τέλη Κυκλοφορίας. Ανακοπή για την ακύρωση της ταμειακής βεβαιώσεως


Mε την υπ’ αιθμ. 1 παρ. 3 της περ. 2 της υποπαραγράφου Ε7 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – (…) » προβάλλεται ότι «Οι κάτοχοι των αυτοκινήτων οχημάτων είναι υπόχρεοι στην καταβολή των τελών κυκλοφορίας, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση αυτών». Επίσης, με την υπ’ αριθμ. 4 διάταξη της ίδιας υποπαραγράφου, προβλέπεται  ότι «Το ποσό των τελών κυκλοφορίας αποτελεί στο σύνολό του έσοδο του Δημοσίου» ήτοι ότι τα τέλη κυκλοφορίας και τυχόν πρόστιμα, αποτελούν φορολογική απαίτηση του Δημοσίου ή αυτοτελή χρηματική κύρωση για παράβαση φορολογικής νομοθεσίας, ή άλλο συναφές με φόρο δικαίωμα του Δημοσίου. Συνεπώς εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν 2717/1999 (Κ.Δ.Δ), και όχι στην παρ. 1 του άρθρου αυτού σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξεως (ΔΕφΑ 484/2012). Κατά συνέπεια ως αβάσιμος μέλλεται να απορριφθεί τυχόν ισχυρισμός του δημοσίου ότι, για να συγκροτηθεί νόμιμος τίτλος για την είσπραξη των τελών κυκλοφορίας, καθώς και των προστίμων και τόκων υπερημερίας, δεν απαιτείται η από την κοινοποίηση (μέσω διαδικτύου) ή γνώση της πράξης επιβολής αυτών πάροδος άπρακτης της προθεσμίας ασκήσεως της προσφυγής, αλλά αρκεί η καταλογιστική πράξη μετά την αποστολή των χρηματικών καταλόγων από τη ΓΓΠΣ η οποία αποτελεί νόμιμο τίτλο προς ταμειακή βεβαίωση και είσπραξη των ανωτέρω τελών, προστίμων και τόκων υπερημερίας [άρθρο 3 αριθμ. ΠΟΛ.1055/13 (ΦΕΚ 881 Β/11-4-2013)]. Τούτο διότι, όπως προαναφέρθηκε, τα  τέλη κυκλοφορίας, εφόσον εγγράφονται και εισπράττονται ως έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού για την κάλυψη των δαπανών του οποίου και διατίθενται, αποτελούν δικαίωμα του Δημοσίου [αρ. 4 παρ. 3 της περ. 2 της υποπαραγράφου Ε7 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012], οι διαφορές  που αναφύονται από τον καταλογισμό των εν λόγω τελών αποτελούν φορολογικές διαφορές, υπαγόμενες στην αρμοδιότητα των διοικητικών πρωτοδικείων με το ένδικο βοήθηματης προσφυγής. (ΣτΕ 1062/2006). Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν 2717/1999 και για να είναι νόμιμη η ταμειακή βεβαίωση των εν λόγω τελών, απαιτείται να έχει προηγουμένως οριστικοποιηθεί η καταλογιστική πράξη με την οποία αυτά επιβάλλονται, η οριστικοποίηση δε της πράξης αυτής επέρχεται με την κοινοποίησή της στον υπόχρεο και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας ασκήσεως κατ’ αυτής προσφυγής (ΔΕφΑ 484/2012).

Η διαδικασία εισόδου των φορολογούμενων με τον κωδικό για το TAXISnet είτε με τον ΑΦΜ τους στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και η δυνατότητα εκτύπωσης από εκεί των ειδοποιητηρίων για τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων και μοτοσυκλετών για το έτος 2013, προκειμένου να τα εξοφλήσουν στις τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ, δεν συνιστά νόμιμη έκδοση διοικητικής πράξεως, σύνταξη και τήρηση εγγράφου, καθώς και  διακίνηση, κοινοποίηση και ανακοίνωση αυτού μεταξύ του δημόσιου φορέα και φυσικών προσώπων με χρήση ΤΠΕ, διότι η πράξη με την οποία καταλογίστηκαν τα τέλη κυκλοφορίας δεν ήταν εξοπλισμένη με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ήτοι υπογραφή, που α) συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα, β) είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του υπογράφοντος, γ) δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο και δ) συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μπορεί να εντοπισθεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων [άρθρο 22 παράγρ. 1 ν 3979/2011 , οδηγία 1999/93 ΕΚ]

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν ήταν νόμιμη, διότι η εν λόγω  κοινοποίηση στους φορολογούμενους με ηλεκτρονικό τρόπο θα ήταν επιτρεπτή, εφόσον τηρούνταν οι όροι ασφαλείας στο επίπεδο που επιβάλλεται από τη φύση των διακινούμενων εγγράφων. Ειδικότερα, τα ειδοποιητήρια με τα οποια καταλογίστηκαν τα  τέλη κυκλοφορίας  είτε έπρεπε να φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, είτε να πληρούνται οι οριζόμενες στον ν. 3979/2011 και στην οδηγία 1999/93 ΕΚ προϋποθέσεις, που αφορούν την παροχή τωναναγνωριστικών και διαπιστευτηρίων και εν γένει της ταυτοποίησης και της επιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικοποίησης).

Η έκδοση, ανάρτηση, πρόσβαση και διακίνηση των εν λόγω ηλεκτρονικών εγγράφων - ειδοποιητηρίων στο διαδίκτυο, τα οποία έφεραν απλή ηλεκτρονική υπογραφή, επιτρεπόταν μόνο στις περιπτώσεις που η αναφερόμενη διακίνηση δεν συνδεόταν με την παραγωγή έννομων αποτελεσμάτων ή με την άσκηση δικαιώματος. Τέτοια έγγραφα είναι οι εγκύκλιοι, οι οδηγίες, οι μελέτες, τα στατιστικά στοιχεία, οι αιτήσεις παροχής πληροφοριών κλπ για τα οποια ορίζεται ότι η διακίνησή τους ηλεκτρονικά επιτρέπεται, στις περιπτώσεις μόνον που προηγηθεί η υποβολή αίτησης από τον φορολογούμενο ή η ρητή συγκατάθεση του τελευταίου (άρθρ 21§1 και 25§1 - προϋποθέσεις για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από υπηρεσίες σε ιδιώτες).

Με την έκδοση, ανάρτηση, πρόσβαση και διακίνηση των εν λόγω ηλεκτρονικών εγγράφων - ειδοποιητηρίων στο διαδίκτυο δεν προβλέφθηκε  σύστημα γνωστοποίησης που να επιτρέπει τηνεξακρίβωση του ακριβούς χρόνου, κατά τον οποίο έλαβε χώρα η αποστολή, παραλαβή και η πρόσβαση στο περιεχόμενο του εν λόγω εγγράφου, η οποία συνεπάγεται έναρξη των έννομων συνεπειών και των προθεσμιών, όπως εν προκειμένω αυτές που αφορούν την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της προσφυγής.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής πρόσβασης από τους ενδιαφερομένους στο περιεχόμενο των εν λόγω ηλεκτρονικών εγγράφων - ειδοποιητηρίων στο διαδίκτυο θα ήταν σύννομη, εφόσον ο φορέας του δημόσιου τομέα μπορούσε να αποδείξει με βέβαιο και ασφαλή τρόπο την πρόσβασητου ενδιαφερομένου, καθώς και τον ακριβή χρόνο που ο ενδιαφερόμενος απέκτησε πρόσβαση στο έγγραφο.

Στην προκείμενη περίπτωση για τα θέματα που άπτονται των ελάχιστων προδιαγραφών των ηλεκτρονικών εγγράφων (άρθρ. 12), των τεχνικών θεμάτων και των διαδικασιών για το κύρος και την αποδεικτική ισχύ των εν λόγω εγγράφων (άρθρ. 13), των όρων ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται για τη διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ. (άρθρο 22), των προδιαγραφών και των προτύπων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος γνωστοποίησης (άρθρο 25) κλπ, οι εν λόγω κανονιστικές πράξεις, μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί, στο σύνολο τους. Γίνεται δε γενικώς δεκτό ότι η παράλειψη της Διοίκησης να εκδώσει την προβλεπόμενη κανονιστική πράξη (προεδρικό διάταγμα, υπουργική απόφαση) για τη ρύθμιση των λεπτομερειών εφαρμογής συγκεκριμένης νομοθετικής διάταξης, συνεπάγεται, κατά κανόνα, την αδυναμία εφαρμογής της τελευταίας, η οποία, κατά το σημείο αυτό, παραμένει ανενεργή (βλ. ΑΠ 1511/10).

Η έκδοση , ανάρτηση , πρόσβαση και διακίνηση αποκλειστικά στο διαδίκτυο, των εκκαθαριστικών σημειωμάτων τελών κυκλοφορίας, με τις επ' αυτών ατομικές ειδοποιήσεις, θα ήταν είναι νόμιμη, εφόσον είχαν εκδοθεί οι προβλεπόμενες κανονιστικές πράξεις επί των οικείων διατάξεων και εφόσον τηρούνταν  οι οριζόμενες στο νόμο διαδικασίες (προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, αίτηση ή συγκατάθεση των διοικουμένων κλπ.) [βλ. Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αριθ. 443/2012, σχετικα με την νομιμότητα κοινοποίησης πράξεων με τις οποίες καταλογίζονται φόροι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου],

Θα ήταν επιτρεπτή η έναρξη δικονομικών (ή διοικητικών) προθεσμιών προσβολής των ηλεκτρονικώς κοινοποιούμενων διοικητικών εγγράφων, εφόσον τηρηθούν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και διαδικασίες, εν πάση όμως περιπτώσει, η αδυναμία έγχαρτης απόδειξης της παραλαβής των εν λόγω εγγράφων από τον διοικούμενο και της πρόσβασής του σε αυτά, καθιστά, κατ' αποτέλεσμα, απρόθεσμη την ως άνω προσβολή [βλ. Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αριθ. 443/2012, σχετικα με την νομιμότητα κοινοποίησης πράξεων με τις οποίες καταλογίζονται φόροι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου].

Τούτων δοθέντων,  επιτρεπτή θα ήταν η έναρξη δικονομικών (ή διοικητικών) προθεσμιών προσβολής των ηλεκτρονικώς κοινοποιούμενων εν λόγω διοικητικών εγγράφων αποκλειστικά στο διαδίκτυο, εφόσον  πληρούνταν οι προϋποθέσεις που τίθενται στον ν. 3979/2011 και την Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές, που θα επέτρεπε την εξακρίβωση του ακριβούς χρόνου, κατά τον οποίο έλαβε χώρα η αποστολή, παραλαβή και η πρόσβαση στο περιεχόμενο των εγγράφων καταλογισμού τελών κυκλοφορίας, η οποία συνεπάγεται την έναρξη των έννομων συνεπειών και των προθεσμιών. Θα  πληρούνταν τότε  οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, ήτοι της πιστοποίησης των ηλεκτρονικών ιχνών παραλαβής και της δημιουργίας πιστοποιητικού παραλαβής και στοιχείων ηλεκτρονικής ειδοποίησης. Η ηλεκτρονική εν λόγω κοινοποίηση θα μπορούσε –υπό την προϋπόθεση τήρησης διαδικασίας που παρέχει αυξημένο επίπεδο ασφαλείας κατά την ταυτοποίηση του χρήστη-, να εξομοιωθεί πλήρως με την αποστολή με συστημένη επιστολή στη δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας του διοικούμενου. Θα ήταν δε επιτρεπτή, στις περιπτώσεις μόνον που είχε προηγηθεί η ρητή συγκατάθεση του διοικούμενου.

Η ανακοπή δημοσιεύεται εδώ. Απευθείας download από εδώ. Τα σχετικά έγγραφα εδώ.

Για τη σύνταξη της ανακοπής εντολή έλαβα από πολίτες που δεν κατέβαλαν τέλη κυκλοφορίας. Αυτονόητο είναι ότι ούτε ζήτησα ούτε έλαβα αμοιβή για τη σύνταξη του εν λόγω δικογράφου.
Αναρτήθηκε από 

Στοιχεία για 1.143.034 οχήματα σε ακινησία από το 2009 έως το 2013


Τα 1.143.034 άγγιξε ο αριθμός των οχημάτων που τέθηκαν σε ακινησία από το 2009 έως και το 2013, στην Ελλάδα. Την ίδια περίοδο, ωστόσο, 438.842 οχήματα έκαναν άρση ακινησίας.
Αναλυτικά στοιχεία για τις άρσεις ακινησιών και τις θέσεις σε ακινησία οχημάτων, ανά κατηγορία, την τελευταία πενταετία, διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Όπως εξηγεί ο υπουργός Οικονομικών, το υπουργείο ενημερώνεται για τις κινήσεις και παρακολουθεί τα οχήματα όσον αφορά την υποχρέωση πληρωμής των τελών κυκλοφορίας και συνεπώς στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων καταχωρούνται οι θέσεις σε ακινησία και οι άρσεις ακινησιών από τη ΔΟΥ στην οποία κάθε φορά παραδίδονται τα στοιχεία κυκλοφορίας.
Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο κ. Στουρνάρας διαβιβάζει στη Βουλή και έγγραφο της ΕΛΣΤΑΤ που δείχνει ότι ο αριθμός των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών που κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα το 2008 ήταν 7.729.262 και στο τέλος του 2012 ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 8.069.872 οχήματα.
Ως προς τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, αυτά δείχνουν ότι το 2009 έγινε άρση ακινησίας σε 73.180 οχήματα και σε ακινησία τέθηκαν 169.205 οχήματα. Το 2010 έγινε άρση ακινησίας σε 55.330 οχήματα και σε ακινησία τέθηκαν 189.666 οχήματα. Το 2011 έγινε άρση ακινησίας σε 72.831 οχήματα ενώ σε ακινησία τέθηκαν 193.922 οχήματα. Το 2012 έγινε άρση ακινησίας σε 91.310 οχήματα και σε ακινησία τέθηκαν 271.744 οχήματα. Το 2013 έγινε άρση ακινησίας σε 146.191 οχήματα και τέθηκαν σε ακινησία 318.497 οχήματα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών σε σύνολο 1.143.034 οχημάτων που τέθηκαν σε ακινησία την πενταετία 2009- 2013, τα 1.035.290 είναι οχήματα ΕΙΧ και ΔΙΧ.
Το έγγραφο του κ. Στουρνάρα διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ Ευάγγελος Μπασιάκος.
Πριν από λίγες ημέρες είχαν διαβιβαστεί στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών στοιχεία για τα οχήματα που τέθηκαν σε ακινησία στην Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα στην εκπνοή του 2013.
Τα στοιχεία έδειχναν ότι η ΔΟΥ Χανίων είναι η εφορία στην οποία προσήλθαν οι περισσότεροι ιδιοκτήτες προκειμένου να θέσουν τα αυτοκίνητά τους σε ακινησία.

Στις 730.000 τα ανασφάλιστα οχήματα στους ελληνικούς δρόμους

730.000 ανασφάλιστα οχήματα κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επικουρικού Κεφαλαίου και επικεφαλής του τομέα για τα οχήματα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, Δημήτρης Ζορμπάς.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο κ. Ζορμπάς, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, η επιτροπή στην οποία συμμετέχουν τα υπουργεία Δημόσιας Τάξης, Μεταφορών, Οικονομικών και εκπρόσωποι της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και του Επικουρικού Κεφαλαίου, διασταύρωσε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων του Κέντρου πληροφοριών των ασφαλιστικών εταιρειών, όπου είναι καταχωρημένα όλα τα ασφαλισμένα οχήματα, από το ΚΕΠΥΟ (τέλη κυκλοφορίας) και από το υπουργείο Μεταφορών (έκδοση αδειών κυκλοφορίας) και κατέληξε πως τα ανασφάλιστα είναι 730.000 οχήματα.

«Τώρα, περιμένουμε το επόμενο βήμα δηλαδή το ΚΕΠΥΟ να ενημερώσει με επιστολές στους ανασφάλιστους», σημείωσε ο Δημήτρης Ζορμπάς σε ραδιοφωνική εκπομπή.

«Σε καμιά περίπτωση ο ανασφάλιστος οδηγός, δεν πρέπει να δει σαν νέο "χαράτσι" την ασφάλεια του ΙΧ του. Είναι η προστασία του, ειδικά σήμερα που τα ασφάλιστρα έχουν μειωθεί σημαντικά» υπογράμμισε ο ίδιος και σχολίασε ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών του κλάδου για τα ασφάλιστρα των οχημάτων. Όπως είπε, πέρυσι μειώθηκαν κατά 15% και φέτος αναμένεται νέα μείωση της τάξης του 8%.

Πηγη:enikos.gr

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Καίνε τα διόδια στην Μαλακάσα !


Λιγη ζεστασιά ψάχνει άλλωστε ο Έλληνας. 

Να έλθει πιο κοντά με τον συνάνθρωπο του…


Καπερναρος: παράνομη με δικαστική απόφαση η μεθόδευση κυβέρνησης – νταβατζήδων για τις εθνικές οδούς.

Από δικαστική απόφαση που έχω στα χέρια μου, προκύπτει ότι μεγαλοεργολάβοι που σήμερα αυξάνουν την τιμή των διοδίων με την συνενοχή της κυβέρνησης, όχι απλώς δεν έχουν ολοκληρώσει τα έργα που θα έπρεπε να έχουν παραδώσει αλλά έχουν προβεί και σε απίστευτες παρανομίες. Που είναι οι παράδρομοι που έπρεπε να έχουν κατασκευαστεί;
Ποιος τους αφήνει να αλωνίζουν;
Διαβάστε προσεκτικά το σκεπτικό απόφασης δικαστηρίου που δικαιώνει πρατηριούχο. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας δεν υπάρχει παράδρομος(!) και το χαρακτηρίζει «τυφλό».
Το θέμα της αύξησης της τιμής των διοδίων δεν θα μείνει έτσι. Όλα στην δικαιοσύνη για να μάθουμε τα ονόματα εκείνων που κάνουν τα γλυκά μάτια στους μεγαλοεργολάβους.
20140209-175142.jpg

Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

Χιλιάδες Βέλγοι είπαν οχι για φόρο κυκλοφοριας

Χιλιάδες Βέλγοι είπαν οχι για φόρο κυκλοφοριας βασισμένο στην χιλιομετρική απόσταση που πραγματοποιούν........και ανάλογα την ώρα κυκλοφοριας (βέβαια πιο ακριβά στις ώρες που πρέπει να πας στην δουλεια σου!) να ετοιμαζόμαστε και εμείς εδω;


Pétition contre la taxe au kilomètre: des milliers de Belges votent contre

Une pétition en ligne, lancée vendredi matin, contre le projet de taxe kilométrique comptait déjà près de 37.000 signatures samedi à 21h00. "Il est inadmissible que nous soyons obligés de payer pour nous déplacer au travail ou encore rendre visite à notre famille, nos proches ou nos amis", indique Jean-Michel Libotte, l'auteur de cette pétition.

Une pétition contre la taxe kilométrique a déjà recueilli 25.000 signatures

πηγή 

Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Νέο χαράτσι στα ΙΧ: Πληρώστε Τέλη για εξαγωγή ή καταστροφή!

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στις εφορίες της χώρας καθώς όσοι ιδιοκτήτες ή έμποροι ΙΧ έχουν πουλήσει τα οχήματά τους στο εξωτερικό και έχουν κατατεθειμένες τις πινακίδες κυκλοφορίας τους καλούνται να καταβάλουν τα Τέλη Κυκλοφορίας για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την οριστική διαγραφή λόγω εξαγωγής.

Από την άλλη μεριά αν κάποιος που έχει καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας του επιθυμεί να το αποσύρει ώστε να αποκτήσει κάποιο καινούριο μοντέλο καταβάλλοντας χαμηλότερο Τέλος Ταξινόμησης μπορεί να το κάνει χωρίς να καταβάλει τα Τέλη Κυκλοφορίας.

Αν βέβαια ο ιδιοκτήτης κάποιου ΙΧ έχει καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας και επιθυμεί απλά να το μεταφέρει σε κάποιο κέντρο ανακύκλωσης για οριστική διαγραφή τότε επίσης θα πρέπει να καταβάλει τα Τέλη Κυκλοφορίας.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι πως αν κάποιος έχει καταθέσει πινακίδες κυκλοφορίας για να το εξάγει ή να το καταστρέψει (οριστική διαγραφή) θα πρέπει να καταβάλει τα Τέλη Κυκλοφορίας.

Μοναδική εξαίρεση μη καταβολής των Τελών υπάρχει μόνο για την περίπτωση της απόσυρσης κάποιου ΙΧ και μόνο...

Εντονες αντιδράσεις

Το θέμα καταβολής των Τελών Κυκλοφορίας σε αυτοκίνητα που οδηγούνται είτε για εξαγωγή είτε για καταστροφή έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση τόσο του Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΣΕΕΑΕ) αλλά και της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) οι οποίοι έχουν ήδη αποστείλει υπομνήματα για το θέμα.

Ωστόσο οι θέσεις στελεχών του υπουργείου Οικονομικών δεν είναι ξεκάθαρες καθώς από τη μία μεριά επισημαίνουν πως έχουν εντοπίσει τα λάθη και θα τα διορθώσουν αλλά από την άλλη δεν γίνεται καμία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση...

Οι Εμποροι ΙΧ επισημαίνουν στην «Η» πως δεν είναι δυνατόν να πρέπει να καταβάλουμε τα Τέλη Κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από νταλίκες στα καταστήματά μας με προορισμό κάποια άλλο κράτος-μέλος καθώς τα συγκεκριμένα ΙΧ δεν κινούνται καθόλου επί ελληνικού εδάφους. Παράλληλα επειδή τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα συνήθως φέρουν κινητήρες υψηλού κυβισμού είναι ανάλογα υψηλά και τα Τέλη Κυκλοφορίας. Οπως μάλιστα αναφέρουν στελέχη της αγοράς στην «Η» δεν μπορεί να έχει πουληθεί στο εξωτερικό ένα αυτοκίνητο έναντι 3.000 ή 4.000 ευρώ και να πρέπει να καταβληθούν τα Τέλη που μπορεί να ανέρχονται ακόμη και σε 1.320 ευρώ.

Τώρα όσον αφορά στο θέμα της καταβολής των Τελών σε ΙΧ που μεταφέρονται στα κέντρα ανακύκλωσης της ΕΔΟΕ για οριστική διαγραφή χωρίς απόσυρση επίσης δεν έχει καμία βάση και πρέπει άμεσα να αλλάξει. Οι λόγοι είναι πολλοί αλλά ο βασικός εστιάζει στο γεγονός πως κάποιοι απλά θέλουν να διαγράψουν το όχημά τους χωρίς να αποκτήσουν το όφελος της απόσυρσης που σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιήσουν...

Πηγη:imerisia.gr